Medlemsinfo A-Ö

Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i BRF Bergslagen 4. Vi har försökt göra informationen så grundlig som möjligt, har man ändå frågor kan man självklart vända sig till styrelsen med dessa.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning är enligt våra stadgar endast tillåtet om styrelsen ger sitt samtycke. Den policy som antogs vid föreningsstämman 2001 säger att styrelsen bör ge tillstånd till begränsad (vanligtvis högst 1 år) andrahandsuthyrning vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden – som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller har andra synnerligen beaktansvärda skäl för att upplåta lägenheten i andra hand. Styrelsen tillämpar alltså samma sakskäl som hyresnämnden.

Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand ska man först skriftligt ansöka om tillstånd av styrelsen. Detta sker genom SBC:s portal, se länk under sidan ”Dokument”. Styrk alltid angivet skäl genom att bifoga relevanta underlag, t ex antagningsbesked till utbildning (studier på annan ort), förmedlingsavtal med mäklare (svårsåld lägenhet) och så vidare.

Styrelsen behandlar ansökan på nästföljande styrelsemöte och meddelar efter det bostadsrättsinnehavaren om beslutet. Blir uthyrningen godkänd krävs att ett andrahandshyresavtal inlämnas till styrelsen som hyresgästen och bostadsrättsinnehavaren signerat, med kontaktuppgifter till båda parter. Andrahandshyresavtal finns att köpa i pappershandel eller på nätet. Räkna med att denna process kan ta minst en månad. Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåten och utgör grund för uppsägning av bostadsrätten.

Ansvar
Då det ofta uppstår frågor kring vad som är bostadsrättsinnehavaren respektive föreningens ansvar vill vi förtydliga vad som gäller utifrån föreningens stadgar. (En tydligare lista finns bifogad.) Generellt kan man säga att föreningen ansvarar för underhåll av stamledningar (dvs fram till lägenheten) för vatten, avlopp, värme, ventilation samt elektricitet. Vidare ansvarar föreningen för skador som uppkommer pga. läckage från stamledningar (dock ej om lägenhetsinnehavaren orsakat detta pga. felaktig anslutning/koppling eller på annat sätt skadat ledningen). 

Som boende ansvarar man för att omgående åtgärda uppkomna skador (och i förekommande fall underrätta styrelsen) vilka kan leda till skada på fastigheten. Denna skyldighet föreligger oavsett om åtgärderna är inom bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde.

Bostadsrättsinnehavaren kan bli ersättningsskyldig för skada som åsamkas föreningen om åtgärder ej vidtas. Som boende ansvarar man för allt underhåll i själva lägenheten samt eventuella skador oavsett om dessa orsakats av gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt men som boende ansvarar man även om arbetet utförs av fackmän. Vi påminner därför återigen om att man enligt föreningens stadgar (§29) skall teckna och vidmakthålla hemförsäkring och tilläggsförsäkring, s.k. bostadsrättstillägg.

Brandsäkerhet
Under 2018/2019 har fastigheten haft en brandsäkerhetsgenomgång med åtgärder för bland annat utrymningsvägar, belysning, tätning och brandsläckare (i källaren och på vinden). Det är obligatoriskt för varje lägenhetsinnehavare att ha fungerande brandvarnare och föreningen rekommenderar även brandsläckare och brandfilt.

Balkongskydd
Om en lägenhetsinnehavare vill köpa balkongskydd till sin balkong gäller följande. Balkongskydd mot innergården ska beställas i färg 15/93 (NCS 1005-Y, RAL 910) för att matcha fasadens färg. Balkongskydd går att beställa hos Fönsterdesign på Upplandsgatan. Vid eventuell balkongrenovering åligger det lägenhetsinnehavaren att montera bort balkongskyddet.

Förvaring
Cyklar, barnvagnar och andra lösa föremål får ej förvaras i trapphuset. Cyklar ska ställas på gården. Kontakta styrelsen om ni behöver förvaring av barnvagn.

El
Hösten 2004 byttes elstigarna (elstammar) i fastigheten, vilket innebär att alla lägenheter nu har 3-fas indraget. Elmätarna (som nu sitter i källaren) läser Fortum av automatisk vilket innebär att man själv inte behöver skicka in någon kontrolluppgift.

Fastighetsskötsel
Föreningens fastighetsskötsel hanteras av Nytorget Fastigheter AB. Vid felanmälan ring 08-640 08 00 eller gör din anmälan på www.nytorget.se. Telefonnummer till Nytorget finns anslaget i porten och på hemsidan. Vår fastighetsskötare besöker huset för genomgång en gång i veckan. Han går då igenom hela huset inklusive vind och källare samt biutrymmen som pannrum, soprum etc. Fastighetsskötaren ansvarar för att rapportera avvikelser till styrelsen samt att utföra löpande arbeten som t ex byta glödlampor och beställa tömning av grovsoprummet. Städning av trapphuset sker en gång i veckan av annan entreprenör.

Förråd
Till lägenheterna hör vinds- och/eller källarförråd. År 2006 har en inventering av vinds- och källarförråd gjorts. Förråden är uppmärkta med lägenhetsnummer. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att ordna lås. Utrymmen utanför det enskilda förrådet är inte allmän uppställningsplats och får inte användas till förvaring! Enda undantaget från detta är anvisad plats för cyklar i källaren. Det är inte heller tillåtet att använda trappuppgång/trapphus eller gemensamma balkonger som förvaringsutrymme. Detta pga. av vi då får böter från Brandmyndigheterna vid en inspektion eller från Räddningstjänsten som inte kommer fram med bårar eller dylikt samt vid utrymning vid brand.

Grovsopor
Föreningen tillhandahåller inget grovsoprum. Papper, plast och glas skall återvinnas på närmaste återvinningsstation (exv. utanför Hemköp Wasahallen på Upplandsgatan. Glödlampor samt batterier kan lämnas tillbaka till återförsäljaren, t.ex. ICA Sabbatsberg. Återvinningscentral för övriga grovsopor finns i berget under Vanadislunden – Roslagstulls återbruk (2000 meter).

Hemförsäkring/Tilläggsförsäkring
Det åligger bostadsrättsinnehavaren enligt föreningens stadgar (§29) att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och tilläggsförsäkring, sk bostadsrättstillägg. Genom att teckna bostadsrättstillägg får du som bostadsrättsinnehavare ett egendomsskydd vid skador på din lägenhet, t ex vattenskada. Sådana skador betalas i regel av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring, men föreningen kan kräva dig på ersättning.

Jour
Vår förening har generellt en god ekonomi där våra huvudsakliga kostnader utgörs av räntor på fastighetslån, fastighetsskatt och uppvärmning. En annan stor kostnad är fastighetsskötseln. En post som enkelt kan reduceras är jouruttryckningarna som generellt sett är mycket dyra och i en hel del fall gjorts i onödan. Naturligtvis kommer dessa kostnader till slut påverka vår ekonomi och därmed avgifterna.

Vi vill därför förtydliga att vid utnyttjande av fastighetsskötartjänsten kommer föreningen endast att ersätta arbeten som rör områden som är föreningens ansvar. Boende som ringer jouren för åtgärder som ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde kommer själva få betala för tjänsten direkt till Fastighetsägarna.

Kabel-TV
Föreningen är ansluten till kabel-TV via Com Hem/Tele2 och Ownit. Kanal-paket utöver grundutbud betalas av lägenhetsinnehavaren själv.

Ljud och ordningsregler
Styrelsen ber alla medlemmar att visa sina grannar respekt och inte ha hög ljudnivå sena kvällar eller andra tillfällen då det normalt sett borde vara tyst. Skulle någon bli mycket störd av sin granne uppmanar vi till dialog dessa grannar emellan och hjälper inte det ska styrelsen underrättas.

22.00 (vardagar) samt (23.00) helger ska det vara tyst i huset med respekt för andra som vill sova, tänk på att gemensamma ytor, balkonger och trappuppgången fortfarande är väldigt lyhörda. På innergården ska det vara tyst 22:00. Plocka undan ordentligt och städa efter dig och se till att grillen är släckt. Ställ tillbaka alla utemöbler och hissa ner parasollet.

Namnskylt
Medlem beställer själv ny dörrskylt som ska vara i samma stil som övriga skyltar. Styrelsen har rätt att begära att skylt plockas ned om den inte följer det typsnitt, material och mått som övriga skyltar har.

Enklast är att maila Elitskylt (bjorn@elitskylt.com) på Västmannagatan och uppge sitt namn och att det gäller föreningen Bergslagen 4. De vet exakt vilka mått och typsnitt som gäller. Elitskylt föredrar betalning med Swish. Skylten kan oftast hämtas ut inom ett par dagar efter beställning.

Vid andrahandsboende:
– C/O-adress ska användas av hyresgästen.
– Tillfälliga lappar på lägenhetsdörren är inte tillåtna.
– Skylt i entrén, på dörr och på tidningshållare får ej ändras.

Vid partner/sambo som flyttar in:
– Skylt i entré, på tidningshållare och på postfack kan styrelsen ändras om medlem så önskar. Meddela i så fall styrelsen om det namn som ska läggas till.
– Ny skylt på dörr får medlem beställa enligt samma rutin som ovan.

Medlem är ansvarig för att andrahandsboende följer reglerna. Medlem är ansvarig att korrigera enligt reglerna alt. inkomma med information till styrelsen med info om vad som ska stå på skylten inom 14 dagar. Efter det kommer vi i styrelsen, om vi inte hört något från medlemmen, ändra skyltningen så att den följer reglerna.

Nycklar
2003 byttes lås/nycklar till porten, vinden, källaren samt tvättstugan. Nycklarna är speciella säkerhetsnycklar och kan endast beställas av styrelsen. Varje lägenhet tilldelades nya nycklar, enrumslägenheterna två (2) stycken och de större lägenheterna tre (3) stycken var. Var noga med att du fått överta samtliga nycklar från den tidigare lägenhetsinnehavaren!

2017 installerades säkerhetsdörrar med nya lås i varje lägenhet – för att kopiera dessa nycklar behövs det medföljande säkerhetskortet som levererades i samband med installation av dörren.

Renovering/Förändring av lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket eller måla om (sk. Ytskicktsrenovering). Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. T ex om du vill ta ner en/delar av en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar, lämpligtvis med blanketten som finns här på hemsidan.

Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Informera gärna närmaste grannarna personligen före. Kvällar samt nätter är det inte lämpligt att renovera eftersom fastigheten är väldigt lyhörd. Styrelsen kommer i dom flesta fall inte ha några invändningar mot en ombyggnation, däremot kan du få värdefulla råd inför din renovering. Medlem som utfört ombyggnad utan tillstånd kan bli skyldig att återställa lägenheten och om svartbygge befaras anmäls detta med eventuellt vitesföreläggande (detta gäller även efter en ev. försäljning).

Sopor
Hushållsopor slängs i sopnedkastet vid porten. Där får endast slängas hushållsopor i väl tillslutna små plastpåsar. Det är förbjudet att trycka ner papperskassar eller andra skrymmande föremål eftersom det blir stopp i det smala röret och man får inte ner något mer. Var snäll och respektera detta, ingen vill ha illaluktande sopor i entrén!

Stadgar
Stadgarna gäller alla som bor i huset och finns att ladda ner under Dokument.

Styrelsen
Styrelsen i BRF Bergslagen 4 väljs varje år på föreningsstämman och består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen träffas cirka 1 gång per månad och har hand om allt som rör våra gemensamma intressen i BRF Bergslagen 4. På hemsidan finns namn på nuvarande styrelse. Kontakt med styrelsen fås enklast genom att maila info@bergslagen4.se.

Tvättstuga
Vi har ett digitalt system för tidsbokning som bygger på att man bokar tvättstugan antingen genom den bokningsplatta som sitter bredvid postfacken, via app eller dator. Mer information kan fås genom att kontakta styrelsen.

Ventilation
Fastigheten har s.k. självdrag som är vanligt i gamla hus. Alla ventiler skall vara öppna för att detta skall fungera väl. Det är inte tillåtet att koppla fläktar (t ex köksfläkt) till ventilationen/utsugsrör i kök eller badrum! Den luft som trycks ut av en fläkt stör balansen och slutar oftast med att matos eller rök trycks in i någon annans lägenhet. Vid ombyggnad måste lägenhetsinnehavare garantera att ventilation är godkänd i enlighet med gällande standard för OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).

Värme
I vår fastighet har vi vattenburen värme, dvs det cirkulerar varmvatten i elementen den tiden på året då det är kallt.